Algemene Voorwaarden Lease

Algemene voorwaarden

1. LEASE OVEREENKOMST
Mark Okkes Fine Art, hierna te noemen leasegever, en cliënt, hierna te noemen leasenemer, hebben een leaseovereenkomst gesloten voor een nader te specificeren schilderij. Leasegever zal dit schilderij aan leasenemer op leasebasis ter beschikking stellen, terwijl leasenemer dit schilderij in gebruik zal nemen.
Leasegever is en blijft gedurende de looptijd van het contract  eigenaar van het schilderij. Leasenemer mag het schilderij niet zonder toestemming van Leasegever verpanden, verhuren of enige handeling stellen die de rechtmatige belangen van de leasegever kunnen schaden of in gevaar brengen.

2. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening en eindigt zodra leasenemer of leasegever de lease overeenkomst beëindigt. Opzegtermijn voor leasenemer is 1 maand.

3. OPLEVERING
Het schilderij wordt door leasegever binnen Nederland afgeleverd op adres Leasenemer. Het schilderij is ingelijst en voorzien van een ophang systeem. Kosten voor transport zijn voor Leasenemer. Dit wordt per geval per leasegever en leasenemer vastgesteld in overleg.

4. PRIJSNIVEAU
Het leasetarief is  25 Euro per maand. Het tarief wordt jaarlijks herijkt. Jaarlijkse verhoging zal voor bestaande cliënten nooit meer dan 5% zijn.

5. BETALINGEN
Leasenemer betaalt maandelijks per automatische incasso.

6. AFLEVERING
De aflevering van het schilderij vindt zo spoedig mogelijk plaats na het tot stand komen van de overeenkomst. Als bewijs van levering ondertekent de leasenemer een ontvangst bewijs.

7. DIEFSTAL, SCHADE EN VERZEKERING
Leasegever zal ten behoeve van de leasenemer het schilderij tegen risico´s verzekeren. Over het algemeen zal Leasenemer via zijn/haar inboedelverzekering verzekert zijn voor calamiteiten betreffende het schilderij.

8. VERVANGEND SCHILDERIJ OF STOPZETTING LEASE
Leasenemer kan per kalendermaand het contract stopzetten en het schilderij terugbezorgen aan Leasegever. De lease stopt wanneer Leasegevr het schilderij weer in bezit heeft. Te allen tijde kan het schilderij worden vervangen voor een ander schilderij uit stock. Deze schilderijen zijn te zien op de website: www.okkes.nl

9. RUIL
Bij aanvang van de lease is de waarde van het schilderij bepaalt. Zodra deze waarde is bereikt door middel van de maandelijkse betalingen is het schilderij eigendom van Leasenemer. Het Leasecontract stopt dan automatisch. Leasenemer ontvangt dan eigendomsbewijs. Op ieder moment gedurende de leaseperiode kan Leasenemer besluiten het schilderij om te ruilen met een ander schilderij uit de Leasegever collectie.  Nooit meer dan 4 schilderijen per jaar.

10. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING
Leasenemer en Leasegever kunnen te allen tijde het leasecontract op grond van deze Algemene Voorwaarden tussentijds beëindigen. Leasenemer kan per kalendermaand contract opzeggen met als enige verplichting het schilderij terug te bezorgen bij Leasegever. Verder geen enkele verplichting.

11. INNAME VAN SCHILDERIJ
Wanneer het leasecontract eindigt voordat de volledige afbetaling van het schilderij heeft plaatsgevonden, dient de Leasenemer het schilderij in te leveren bij Leasegever. Zie sub 10.

12. AANSPRAKELIJKHEID
Leasegever vrijwaart leasenemer tegen alle aanspraken die tegen leasegever ingesteld zouden kunnen worden.

13. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag.